Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

REGIO GENERAL Kft.., mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, weboldalának látogatóit (továbbiakban Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a GDPR elvei szerint jár el. A szabályzatának mindenkor hatályos teljes változata az Adatkezelőnél ismerhető meg. Az Adatkezelő a szabályzat időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az Adatkezelő megnevezése: REGIO GENERAL Kft..           Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai utca 14. fszt. 1

Iroda: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 59.

Elérhetőség: mail címe:  info@szekesfehervar.regiogeneral.hu           telefon:+36 20 802 1108

Honlap: www.szekesfehervar.regiogeneral.hu

Közös adatkezelők:

SZIMETRIK Építőipari Kft ,.       9011 Győr, Váci M. utca 60. B. ép.

Kokas Tamás                         06 20221-44-39                     kokas.tamas@szimetrik.hu

SZIMETRIK TEAM Bt                 9011 Győr, Váci út 60. B. ép.

Kokas Gergely                         06 70267-10-31                       kokas.gergely@szimetrik.hu

SZIMETRIK PLAN Bt.                 9011 Győr, Váci Mihály út 60. B. ép.

Kokas Tamás                           06 20221-44-39                       kokas.tamas@szimetrik.hu

SZIMETRIK CREDIT Bt.             9011 Győr, Váci út 60. B. ép.

Kokas Péter                             06 20337-15-54                       kokas.peter@szimetrik.hu

SZIMETRIK KONCEPT Bt.        9011 Győr, Korona utca 56.

Kokas Péterné                          06 20358-34-15                       kokas.peterne@szimetrik.hu

SYMBOL INVEST KFt.                9011 Győr, Váci M. utca 60. A. ép.

Kokas Tamás                         06 20221-44-39                     kokas.tamas@szimetrik.hu

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

 • 2011. évi CXII törvény az információs Önrendelkezési jogról és az info szabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok :

 • o Személyes adat akkor kezelhető, ha szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, jogi kötelezettség teljesítéséhez kell, jogos érdek fűződik hozzá, hozzájáruláson alapul (létfontosságú érdek (biztonság, életvédelem))
 • o Az Adatkezelő az érintettek adatait:
  • Üzleti célból szerződés teljesítéssel előkészítéssel összefüggésben kezeli

Az adatkezelés célja: a regisztráció alapján: ajánlatkérés, megrendelés, reklamációhoz kapcsolódó  adatkezelés

 • Az e-mailen (honlapon) való kapcsolat felvételével az igénybe vevő, mint szolgáltatást megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megismerte, és elfogadta, a hozzájáruló nyilatkozatát megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
 • Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont alkalmazásával üzenetet vagy e-mailt  küld.
 • Kezelt adatkör: név, telefonszám, e-mail cím, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb (nem kért) adatok.
 • Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolat felvételének biztosítása az Adatkezelővel, információ kérés szolgáltatással kapcsolatban, panaszkezelés.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával, az adatkezelési tájékoztató megismerése után az elfogadó jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.  Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztató egy linken elérhető.
 • Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük. Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
 • Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba hiba elhárítás esetén:

Az internetes szolgáltatások működtetéséhez: az elektronikus levelezés szolgáltatást és tárhely szolgáltatást vesz igénybe az Adatkezelő a MAXER HOSTING Információ-technológiai Kft.-nél  Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24. Telefonszám: +3612579913 E-mail: info@maxer.hu Adatvédelmi tisztviselő: Fejes Annamária.

 • Az adatkezelő személyes adatot harmadik országba nem továbbít.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: a tájékoztatási, hozzáférési jog, a helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz való jog és az adathordozáshoz való jog melyet az Adatkezelő és Adatfeldolgozó biztosít. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő elérhetőségén lehet érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében.

Hozzáférés biztosítása: – milyen adatokat kezelünk,  milyen célból, meddig kezeljük; – kik kaphatják meg azokat; – EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái; – ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg; – automatizált döntéshozatal ténye, a profilalkotás, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei; -az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban

Helyesbítés: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés: Ön kérheti a személyes adatainak törlését, ha:  – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük  -visszavonja az adatkezelésre vonatkozó  hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja – tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre  – a személyes adatokat jogellenesen kezeltük  – a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat  – közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő.

Korlátozás: Az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ha nem pontosak az adatok, jogellenes az adatkezelés, Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (a jogos érdekünk megállapításáig).

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatait, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön kérésre megkaphatja.

Adatok hordozhatósága:  joga van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja,  ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Tiltakozás: Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

Profilalkotás: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Érintettnek joga van, hogy az őt érintő adatvédelmi incidensről tájékoztatást kapjon.

Jogérvényesítés:

Az Ön jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. Jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz (NAIH-hoz) fordulhat.

Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti a törvényi kereteket. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.  A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat Infotv. VI. Fejezete szerint.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Szerzői jogi védelmi klauzula és használati díj megállapodás:
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalak teljes tartalma bejelentésre és bejegyzésre került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál „010628”-as regisztrációs számon.

A honlap bármely részének vagy egészének másolása, idézése forrásmegjelölés nélkül szigorúan tilos. Amennyiben mégis másolásra kerül a honlap szakmai tartalma, úgy a felhasználó a felhasználással egyidejűleg elfogadja, hogy a szövegek bérleti díja 5.000/+áfa/hó/karakter, melyről az oldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani részére, továbbá az oldal tulajdonosának kérésére a másolt szöveget a másoló a bérleti díj megfizetése mellett haladéktalanul köteles eltávolítani az oldaláról.